Obowiązek informacyjny RODO

25 maja 2018
Rodo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. administratorem danych osobowych jest ADB Furniture spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sejneńska 57, 16-400 Suwałki, tel. 875676923, info@adbfurniture.com
  2. dane osobowe w ADB Furniture spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a/b/c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  3. odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w ADB Furniture spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, mogą być podmioty, realizujące zadania na rzecz ADB Furniture spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie odrębnych umów oraz podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;
  4. dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  5. dane osobowe przetwarzane w ADB Furniture spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będą przechowywane jedynie do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie, a następnie do chwili przedawnienia roszczeń na podstawie: ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu Cywilnego, Ordynacji Podatkowej i Ustawie o Rachunkowości;
  6. każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  7. każdej osobie, której dane przetwarzane są w ADB Furniture spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przysługuje prawo żądania od ADB Furniture spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych odnoszącego się do jego danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  8. każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  9. wszystkie dane osobowe przetwarzane w ADB Furniture spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych posiadają wymóg ustawowy;
  10. dane osobowe przetwarzane w ADB Furniture spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.

PDF - Ochrona danych osobowych RODO